செக்ஸ் » புவியியல் ஆசிரியர் ஒரு இளம் மாணவனைக் மலையாள ஆபாச தளங்கள் கிழித்தார்

02:42
பற்றி சூடான ஆபாச

ஒரு இளம் பொன்னிற மாணவி புவியியல் தேர்வுக்கு வந்தாள், ஆனால் அவள் அதற்கு மோசமாக தயாராக இல்லை. ஆசிரியர் என்ன செய்வது என்று விரைவாக உணர்ந்து அவளைத் துடைக்க ஆரம்பித்தார். அந்த பெண் முதலில் மலையாள ஆபாச தளங்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை, ஆனால் இந்த உருப்படியை வித்தியாசமாக மாற்ற முடியாது என்பதை அவள் உணர்ந்தாள்.